Celami Fundacji Zamku Piastów Śląskich są:

  • utrzymanie i zachowanie pozostałości Zamku Piastów Śląskich i jego otoczenia dla przyszłych pokoleń – ze szczególnym uwzględnieniem kościoła św. Marcina jako kaplicy zamkowej
  • prowadzenie działalności w zakresie ochrony zabytków sakralnych
  • utworzenie na terenie Zamku Centrum Kulturalnego promującego artystów i działalność artystyczną
  • podejmowanie działań zmierzających do utworzenia Muzeum związanego z dziedzictwem Piastów Śląskich
  • wspieranie działalności formacyjnej i edukacyjnej nauczycieli i wychowawców

 

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie i finansowanie prac remontowych i renowacyjnych oraz działań zmierzających do odrestaurowania obiektu
  • finansowanie zakupów wyposażenia kościoła św. Marcina
  • upowszechnianie wiedzy historycznej, a także współczesnej o Zamku Piastów Śląskich
  • organizowanie szkoleń, sympozjów oraz realizację programów edukacyjnych
  • organizacja, prowadzenie i finansowanie w całości lub części imprez kulturalnych, promocyjnych związanych z Zamkiem Piastów Śląskich