I. Zamawiający
1. Nazwa i adres: Fundacja Zamku Piastów Śląskich z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 13-15, 50-328 Wrocław, posiadająca nadany NIP 8982210653 oraz REGON 361019356, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000547932, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, tel. 71-327-11-55, adres e-mail: biuro@fzps.wroclaw.pl
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.fzps.wroclaw.pl
3. Rodzaj zamawiającego: Fundacje

II. Przedmiot zamówienia
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Marcina przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Marcina przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu.

Do pobrania (pdf):

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Ogłoszenie o przetargu – zmiana treści 1
 3. Część opisowa projektu wraz z programem prac konserwatorskich
 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zmiana treści 1
 6. Przedmiar robót
 7. Specyfikacja techniczna
 8. Wzór umowy
 9. Decyzja o:
 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 12. Wykaz robót potwierdzających doświadczenie oferenta
 13. Wykaz osób uczestniczących przy wykonaniu zamówienia
 14. Oświadczenie dotyczące uprawnień osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia o określonych uprawnieniach
 15. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
 16. Formularz ofertowy
 17. Dokumentacja projektowa:

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgłoszone przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami Zamawiającego: