Skip to main content

Przetarg II

Zamawiający – Fundacja Zamku Piastów Śląskich z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w ramach przetargu nieograniczonego pisemnego na realizację zamówienia pn. „WROCŁAW, KOŚCIÓŁ REKTORALNY DUSZPASTERSTWA ŚRODOWISK TWÓRCZYCH P. W. ŚW. MARCINA, XIV W., ETAP 5: DOKOŃCZENIE PRAC PRZY ELEWACJI ORAZ KONSERWATORSKI REMONT ZEWNĘTRZNYCH FRAGMENTÓW PRZYPÓR” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Restoart Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piastowska 22/4, 50-361 Wrocław, która zaoferowała cenę brutto 487.080,00 zł.

Oferta złożona przez Restoart sp. z o.o. było jedyną ofertą złożoną w przetargu. Spełniła ona wszelkie wymogi formalne, a nadto uzyskała maksymalną przewidzianą w niniejszym postępowaniu punktację.

Informacja o wyniku przetargu

Zamawiający – Fundacja Zamku Piastów Śląskich – informuje, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Marcina przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Restoart Sp. z o. o., ul. Piastowska 22/4, 50-361 Wrocław, która zaoferowała cenę 270.600 zł.

Do pobrania (pdf):

Przetarg I

I. Zamawiający
1. Nazwa i adres: Fundacja Zamku Piastów Śląskich z siedzibą we Wrocławiu, ul. Katedralna 13-15, 50-328 Wrocław, posiadająca nadany NIP 8982210653 oraz REGON 361019356, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000547932, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, tel. 71-327-11-55, adres e-mail: biuro@fzps.wroclaw.pl
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.fzps.wroclaw.pl
3. Rodzaj zamawiającego: Fundacje

II. Przedmiot zamówienia
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Marcina przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych elewacji budynku Kościoła p.w. Św. Marcina przy ul. Św. Marcina we Wrocławiu.

Do pobrania (pdf):

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Ogłoszenie o przetargu – zmiana treści 1
 3. Część opisowa projektu wraz z programem prac konserwatorskich
 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – zmiana treści 1
 6. Przedmiar robót
 7. Specyfikacja techniczna
 8. Wzór umowy
 9. Decyzja o:
 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 11. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 12. Wykaz robót potwierdzających doświadczenie oferenta
 13. Wykaz osób uczestniczących przy wykonaniu zamówienia
 14. Oświadczenie dotyczące uprawnień osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia o określonych uprawnieniach
 15. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów
 16. Formularz ofertowy
 17. Dokumentacja projektowa:

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgłoszone przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wraz z odpowiedziami Zamawiającego: